26. sick - ill

Aby poprawie używać słów ill i sick
należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że zwroty te mogą mieć inne znaczenie w angielszczyźnie brytyjskiej i amerykańskiej. I mimo, iż w szkole skupiamy się głównie na British English, przyjrzymy się obu odmianom.

Angielszczyzna brytyjska - ill odnosi się tutaj głównie w odniesieniu do złego stanu zdrowia:

John was ill last month and didn't come to school - John był chory w zeszłym miesiącu, dlatego nie przyszedł do szkoły.

UWAGA! Ill nigdy nie występuje przed rzeczownikiem. Dlatego nie powiemy *an ill person ale sick person.

I tu pojawia nam się pierwsza różnica. Powiemy:

The girl was ill. - Dziewczynka była chora.The sick girl felt better. - Chora dziewczynka poczuła się lepiej. UWAGA 2! Dla brytyjczyka be sick znaczy "wymiotować".

Stop the car. I'm going to be sick! - Zatrzymaj samochód. Będę wymiotował. UWAGA 3! Zwroty, w których zawsze używamy sick:

sick bay - izba chorychsick leave - zwolnienie lekarskiesick note - usprawiedliwienie szkolne, zwolnienie lekarskiesick pay - wypłata za czas choroby Angielszczyzna amerykańska - tutaj sick i ill używa się praktycznie naprzemiennie, z tą różnicą, że ill jest nieco bardziej formalne. W przeciwieństwie do brytyjczyków, amerykanie używają zarówno sick jak i ill przed rzeczownikami (ill person / sick person). Natomiast "wymiotować" brzmi w wersji amerykańskiej: to be ill at sb's stomach, np.:

Steven was sick to his stomach this morning - Steven wymiotował dzisiaj rano. UWAGA 4! Sick to sb's stomach w angielszczyźnie brytyjskiej znaczy "być zdegustowanym", albo "zniesmaczonym" i pojawia się jedynie w konstrukcji something makes one sick to one's stomach, np.:

Terminator 3 makes me feel sick to my stomach. - Jestem zniesmaczony Terminatorem 3.The result of the last election made John feel sick to his stomach. - John był zniesmaczony wyminami ostatnich wyborów.